यस कलेजका बिधाथी॔ श्री लिलाधर अवस्थीज्यू र श्री मोहन प्रसाद कोईरालाज्यू सुशिला कुमारी पन्थज्यू प्रशासन उप सचिव पदमा पदोन्नती हुनु भएकोमा यस कलेज हादि॔क बधाई तथा शुभ कामना व्यक्त गद॔छौ ।


All General News, Notice & Press Release