यस कलेजका बिधाथी॔ श्री माधव प्रसाद आचाय॔ज्यू र श्री बुदॄराम मल्ल आलेज्यू लेखा समुहको उप सचिव पदमा पदोन्नती हुनु भएकोमा यस कलेज हादि॔क बधाई तथा शुभ कामना व्यक्त गद॔छौAll General News, Notice & Press Release