यस कलेजका बिधाथी॔हरु डिल बहादुर काकी॔ र श्री कृष्ण कुमारी गौली नेपाल सरकार उप सचिव पदमा पदोन्नती हुनु भएकेमा यस कलेज हादि॔क बधाई तथा शुभ कामना व्यक्त गद॔छौ ।All General News, Notice & Press Release