पूवा॔ञ्चल विश्वबिधालयको एघारौ दिक्षान्त समारोहबाट जन प्रशासन स्नातकोत्तर तह बिषयमा दिक्षित हुनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई हादि॔क बधाई व्यक्त गद॔छौ ।